جمعه, 4 بهمن 1398

عنوان : آگهی مناقصه عمومی مرحله اول (چاپ نوبت اول )
کد خبر : ۱۹۹۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ 
ساعت : ۱۲:۲:۵۹
آگهی مناقصه عمومی مرحله اول (چاپ نوبت اول )
شهرداری الوان در نظر دارد تامین نیروی انسانی واحد های خدماتی خود را بر اساس شرایط کلی و سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه با مبلغ پایه 11/607/362/200ریال و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرای کار واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه :
تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی بصورت حجمی (موتوری ،حراست، خدمات شهری، فضای سبز، کارگاه بتنی ،تاسیسات ،نیروی اجرائیات )شهرداری الوان
2- مدت و محل اجرای کار:
مدت زمان در نظر گرفته شده موضوع مناقصه 10 ماه از تاریخ 98/3/1لغایت 98/12/29 میباشد.ومحل اجرای کار واقع در استان خوزستان –شهرستان شوش –شهرالوان میباشد.
3- نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :
میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 580/368/110ریال می باشد که میبایست بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب 313134859 نزد بانک کشاورزی شعبه عبدالخان به نام شهرداری الوان تهیه گردد.
4- شرایط شرکت در مناقصه و مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :
1-4- ارائه مدارک مستند (تائید پایان کاریا مفاحساب بیمه )در خصوص اتمام حداکثر دو قرارداد مشابه که به اتمام رسیده باشد.
2-4- توانایی ارائه تضمین موضوع بند 3 فوق.
3-4- ارائه تایید صلاحیت اداره کار مربوط به سال جاری.
4-4- ارائه اساس نامه شرکت و اخرین آگهی تغییرات.
5- مبلغ خرید اسناد مناقصه:
000/500 ریال در وجه شهرداری الوان به شماره حساب 40451127758031
6- هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های مرتبط با آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه میباشد .
7-چنانچه برنده اول مناقصه که بصورت مکتوب به وی ابلاغ می شود حاضر به عقد قرارداد نگردد مورد مناقصه به نفر دوم و هرگاه نفردوم حاضر به عقد قرارداد نگردد به نفر سوم برنده قرارداد منعقد می گرددو چنانچه نفر اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع شهرداری ضبط و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
8- شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و متقاضیان حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را نخواهند داشت.
9- افرادی که مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی باشند حق شرکت در مناقصه را نخواهند داشت .
10- به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و فاقد امضاء و یا بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لذا از متقاضیانی که امکانات و توانایی مالی و شرایط اولیه مندرج در بند 4 آگهی را دارا هستند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/2/18لغایت 98/2/28با در دست داشتن کلیه مدارک شامل اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات و اصل مدارک مثبت مندرج در بند 4 این آگهی به امور پیمان های این شهرداری مراجعه نمایید.
11- مهلت تکمیل اسناد و تحویل پاکات ... تا پایان وقت اداری مورخ 98/2/28
12- پیشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح مورخ 98/2/29در محل دفتر شهردار با حضور اعضای کمیسیون معاملات شهرداری و با رعایت کامل مقررات باز وقرائت خواهد شد
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 06142893600 تماس نمایند./
روابط عمومی شهرداری شهر الوان


بازگشت           چاپ چاپ         
 
.: شهرداری الوان :.