پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 7 بهمن 1398

فهرست اصلی سایتUnable to load control 'DesktopModules/AddModule/AddModule.ascx'!
The file '/DesktopModules/AddModule/AddModule.ascx' does not exist.

اعضاء شورای دوره اول:


اعضاء شورای دوره دوم :

 

دوره دوم :

1-     حمید عبدالخانی- رئیس شورا

2-    حاج احمد عبدالخانی- نائب رئیس شورا

3-   فاخر عبدالخانی- عضو شورا

4-    عباس عبدالخانی عضو شورا

5-    محمد عبدالخانی- عضو شورا

عبدالزهرا عبدالخانی عضو علی البدل
 
  اسامی اعضاء شورا دوره دوم  به ترتیب عکس از راست به چپ :
1)عباس عبدالخانی عضو  2)فاخر عبدالخانی عضو 3)حاج احمد عبدالخانی-نائب رئیس 4)حمید عبدالخانی- رئیس شورا   5)- محمد عبدالخانی- عضو
 
 

با توجه به استعفای آ قای فاخر عبدالخانی عضو شورای دوره

دوم آقای عبدالزهرا عبدالخانی ازتاریخ 84/9/15

 بعنوان عضو علی البدل شورا ی شهر تعیین ورسماً

شروع بکار نمود.

 

اعضاء شورای دوره سوم :

 

دوره سوم :

1-     عبدالامیر حمودی رئیس شورا

2-    حاج احمد عبدالخانی- نائب رئیس

3-   علی عبدالخانی عضو شورا

4-    حمید عبدالخانی عضو شورا

5-  کریم عبدالخانی عضو شورا

 
 

           اسامی اعضاء شورا دوره سوم به ترتیب عکس از راست به چپ

1)       کریم عبدالخانی عضو 2) علی عبدالخانی- عضو 3 ) حاج ابولیل عبدالخانی ارباب رجوع  4 ) مهندس عبدالامیر حمودی رئیس شورا 5)  حاج احمد عبدالخانی نائب رئیس شورا  6) حمید عبدالخانی عضو


اعضای شورای دوره چهارم :

عبدالزهرا عبدالخانی رئیس شورای اسلامی شهرالوان


حمید عبدالخانی نائب رئیس شورای اسلامی شهرالوان


علی عبدالخانی فرزند میتی عضو شورای اسلامی شهر الوان


علی عبدالخانی فرزند یعقوب عضو شورای اسلامی شهرالوان

علی مجاهدی عضو شورای اسلامی شهرالوان

اعضای شورای دوره پنجم :

 محمد عبدالخانی
 
رئیس شورای اسلامی شهر الوان

 
 جمیل حزباوی

نائب رئیس شورای اسلامی شهر الوان
 
 
علی عبدالخانی
 
خزانه دار شورای اسلامی شهرالوان

 
 کریم عبدلی فلاح 
عضو شورای اسلامی شهرالوان

 
 عباس عبدالخانی

عضو شورای اسلامی شهرالوان
 
 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8