پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 29 مهر 1398

فهرست اصلی سایت


  <strong><font face="Tahoma">بنام خدا</font></strong>
  <font size="4" face="Tahoma"><strong>فرم ثبت خدمات شهري 137</strong></font>
  <font face="Tahoma"><strong><font size="2">ضمن عرض خير مقدم خدمت شهروندان گرامي :</font></strong></font>
  <font size="2" face="Tahoma"><strong>خواهشمند است ضمن پرکردن فيلدهاي موردنياز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحيه اعلام</strong></font>
  <font size="2" face="Tahoma"><strong>فرمائيد تا ضمن بررسي کارشناسان اين شهرداري ،موضوع در اسرع وقت پيگيري شود</strong></font>
  <font size="2" face="Tahoma"><strong>دسته بندي</strong></font>    
  <font size="2" face="Tahoma"><strong>موضوع</strong></font>    
  <font size="2" face="Tahoma"><strong>آدرس محل وقوع مشکل</strong></font>    
  <font size="2" face="Tahoma"><strong>منطقه</strong></font>    
  <font size="2" face="Tahoma"><strong>نوع کاربر</strong></font>    
  <font size="2" face="Tahoma"><strong>نام</strong></font>    <font size="2" face="Tahoma"><strong>نام خانوادگي</strong></font>  
  <font size="2" face="Tahoma"><strong>تلفن</strong></font>    <font size="2" face="Tahoma"><strong>تلفن همراه</strong></font>  
  <font size="2" face="Tahoma"><strong>پست الکترونيک</strong></font>    <strong><font size="2" face="Tahoma">آدرس</font></strong>  
  ارسال

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8