پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 7 بهمن 1398

فهرست اصلی سایت


شهدای شهر الوان

 

 

 

شهید :  رضـا عبـدالخـانی

فرزند:زمرود

محل شهادت : نهر عنبر استان ایلام

تاریخ شهادت:27/3/1366

شهید: رحیم عبدالخانی مقامی

فرزند : دخینه

محل شهادت : بانه

تاریخ شهادت : 1366

شهید: جبار خسرجی عبدالله

فرزند: خلف

محل شهادت:مهران  

تاریخ شهادت:18/3/1365

شهید: عبـاس سعـدی

فرزند: رسـن

 

دانشجوی شهید : سعید عبدالخانی

فرزند کاظم

محل شهادت: انفجار تروریستی درشهرپونای هندوستان

تاریخ شهادت : 21/11/88

شهید: قاسم کعب عمیر

فرزند: فالح

شهید: کـریم زیخـانی

فرزند: حمد

محل شهادت:  یوکان

تاریخ شهادت: 11/10/1362

شهید: هلیهل عبـدالخـانـی

فرزند: کمـر

       
 

شهید: جمال عبدالخانی

فرزند : عـزیـز

محل شهادت: منطقـه فکـه

تاریخ شهادت: 21/4/67
 

شهید: جبار عبدالخانی

فرزند : مـوزان

محل شهادت: جفیر

تاریخ شهادت: 11/5/1369

   

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8